Nei, Aftenbladet, han truet ikke!

Noen ganger ynder aviser og journalister å leke overdommere, gjerne på individers bekostning. Det mener jeg de burde holde seg for gode til.

Stavanger Tingrett har avsagt dom i en erstatningssak mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver. Førstnevnte mente seg ugyldig oppsagt og fikk medhold. Retten tilkjente ham en erstatning på kr. 91 510,-.

Kort fortalt hadde arbeidstakeren blitt forbanna da han plutselig mottok en SMS fra sjefen med beskjed om at han var permittert. Han hadde da møtt opp på kontoret hvor han hadde servert noen verbale kraftsalver

– Du fortjener å få en på trynet! Dette skal du brenne for en dag.

Dermed ble han avskjediget i stedet, noe arbeidsgiver begrunnet med "truende oppførsel". Den begrunnelsen holdt ikke:

Dommerne mener derimot at mannens utsagn ikke kan tolkes som konkrete trusler, men snarere er meningsytringer. Sjefen har også fremprovosert mannens reaksjon for å bruke den til sin egen fordel, fremgår det i dommen.

(Kilde)

Etter sin gjennomgang av saken fant retten altså ikke tilstrekkelig holdepunkt for å tolke mannens utsagn som en reell trussel. Aftenbladet derimot, bryr seg katten om hele rettsavgjørelsen og slår saken stort opp med følgende villedende overskrift:

«Dom: Truet sjefen, fikk 91.510 kroner i retten»

Skjermbilde av artikkel på Aftenbladet.no

Når det står Dom: kolon, så indikerer det at "her følger det som dommen går ut på". Men dommen la jo IKKE til grunn at mannen truet sjefen. Tvert imot. Merk også ingressen under overskriften, hvor Aftenbladet ikke gjengir arbeidstakerens utsagn i sin helhet slik det falt (som gjengitt ovenfor). Dette er uredelig av Aftenbladet og urimelig overfor mannen. Jeg håper at han tropper opp hos Aftenbladet og gir dem en skjennepreken også!

Dessuten pløyer ikke alle lesere gjennom hver avisartikkel grundig fra A til Å for å forsikre seg om hva sakene (IKKE!) dreier seg om. Å spille bevisst på dét er uredelig også i forhold til leserne. Har ikke Aftenbladet respekt for seg selv?

signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress