Oppsiktsvekkende uttalelser fra NAV-ansatte på nett

Ansatte i NAV har gått ut med uttalelser på internett, hvorav spesielt én etter min mening burde kvalifisere som førstesidestoff i mediene. Her vil jeg belyse hva det er snakk om, samt hvorfor jeg mener uttalelsen(e) er oppsiktsvekkende.

Innledningsvis er det på sin plass å innta et større perspektiv på saken:

Norge er en rettsstat. Som i enhver rettsstat, er borgernes rettsvern overfor statsmakten et viktig prinsipp også hos oss. Prinsippet kommer da også til uttrykk i Grunnloven vår. For eksempel kan ikke staten straffe noen uten at det foreligger en gyldig dom, og den dømmende statsmakt kan ikke dømme noen uten å ha lovhjemmel for det1. Ei heller kan staten anvende en lovbestemmelse på forhold som fant sted før loven trådte i kraft2. Alt dette er regler som er ment å innskrenke statens makt over borgerne, slik at ikke makten misbrukes og enkeltmennesker blir fullstendig overkjørt av staten.

NAV er et statlig forvaltningsorgan med fullmakt til å utøve myndighet i forhold til den enkelte borger. Denne myndigheten skal derfor utøves på en måte som samtidig ivaretar den private parts rettslige interesser. I praksis betyr det at når NAV skal fatte vedtak som får direkte (økonomiske eller andre) konsekvenser for deg som bruker, skal saksbehandlingen foregå etter bestemte regler. Forvaltningsloven står sentralt i den sammenhengen.

Dette vet alle jurister. Selv jeg, som bare har studert juss grunnfag, har lært såpass. Dette er elementær statsforvaltningsrett. NAV-direktør Hilde Olsen, som deltok i NRK Brennpunkt-episoden Med NAV i sikte for 6 uker siden, formulerte det slik:

Som forvaltere legger vi vekt på å følge forvaltningsloven.

Naturlig nok, altså. Det skulle jo bare mangle. Noen vil kanskje hevde at dette er litt banalt og selvfølgelig, men ikke desto mindre er det en spesiell grunn til at jeg har valgt å innlede denne posten med noe såpass elementært. Og den grunnen kommer her i form av en uttalelse på nettet, gitt av en person som til daglig jobber som saksbehandler i NAV. Christer Alexander Jenson heter han og går under navnet Krikkert i bloggsammenheng3:

Forvaltningsloven §§ 11, 16, og 17 fastsetter vide rettigheter for at man skal samarbeide med brukeren om brukerens sak. Bruker skal varsles før saken tas opp til revisjon, han skal tilsendes kopier av nye dokumenter i saken med forespørsel om han ønsker å uttale seg, og han skal som hovedregel gis anledning til å snakke med en saksbehandler om sin sak.

Man har ingen kultur for å følge disse reglene. Nyutdannede som begynner i NAV blir ikke lært opp i dem – naturlig nok prioriterer man å lære bort det materielle regelverket først, altså folketrygdloven – barnebidragsregelverket – og så videre. Men man hopper over det prosessuelle regelverket. De saksbehandlerne som kan det prosessuelle regelverket blir oftest satt på klagesaksbehandling eller feilutbetaling/trygdemisbruk.
(Kilde)

Legg merke til andre avsnitt, hvor han forteller at NAV ikke har noen kultur for å følge forvaltningsreglene. Han hevder at de ikke prioriterer å gi saksbehandlerne opplæring i forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Ikke bare står dette i klar kontrast til NAV-direktør Hilde Olsens utsagn i Brennpunkt (som sitert ovenfor). Dette er i mine øyne såpass bemerkelsesverdig at det burde være verdt mer enn et simpelt blogginnlegg som dette. For hva enten den NAV-ansatte her snakker sant eller usant, blir det like galt. I den grad NAV ikke har noen kultur for å respektere og etterleve disse sentrale bestemmelsene til vern for borgerne mot statsmakten, burde denne avsløringen fra en NAV-ansatt kvalifisere som intet mindre enn førstesidestoff i mediene, slik jeg ser det.

Gitt at han snakker sant, innebærer det nemlig to ting: For det første betyr det at NAV-direktøren i så fall løy om tingenes tilstand via TV-skjermen. For det andre spørs det hva en da skal kalle det som NAV holder på med? Ja, hvis det er slik at NAV «prioriterer» vekk den delen av sitt ansvar som går på å ivareta den enkelte parts rettslige interesser ved behandlingen av dens sak, hva slags etat har vi ikke da å gjøre med? Det er tross alt ikke bare skattepenger de forvalter, men også i høyeste grad makt.

Noe jeg anser nesten like oppsiktsvekkende ved NAV-juristens uttalelse, er formuleringen «naturlig nok». Ifølge ham er det altså bare naturlig at forvalterne av denne etatens makt og myndighet, starter i den motsatte enden av hva deres rolle skulle tilsi, og setter seg inn i alt annet enn reglene for slik myndighetsutøvelse.

Det er ikke til å tro at det er en jurist som uttaler dette. Jeg har da også store problemer med å forholde meg til akkurat det. Jeg betviler forsåvidt ikke at han virkelig er en «sisteårs jusstudent» slik han oppgir på sin blogg, men er det noe han dermed må vite, så er det at forvaltningslovens bestemmelser utgjør det naturlige utgangspunkt for-, og derfor er de første reglene en saksbehandler hos NAV må kunne. Derfor anser jeg denne NAV-ansattes uttalelse – først og fremst som upassende fra en jurist, for å ha sagt det. Hadde han enda sagt at NAV dessverre unnlater å vektlegge forvaltningsjussen. Men nei, da. I lojalitet til sin arbeidsgiver fremstiller han det som om den omvendte prioriteringen bare er naturlig eller «naturlig nok» hos et forvaltningsorgan (som altså utøver makt/myndighet slik NAV gjør).

Utspillet må nesten bare betraktes som et forsøk på å skyve ansvar bort fra NAV. Antakeligvis er det også et forsøk på å vinne folks sympati eller forståelse for NAV eller NAVs ansatte.

Det er da også påfallende hvordan nyopprettede blogger skrevet av NAV-ansatte nærmest dukker opp som paddehatter etter at NRK Brennpunkt sendte episoden Med NAV i sikte. En av dem er Pariakaste, som angivelig er en kollega av den nevnte Krikkert. I et av innleggene sine setter denne Pariakaste søkelys på det faktum at moren til Brennpunkt-reporter Synnøve Bakke er en forhenværende tannlegeassistent som ble eksponert for kvikksølv, hvormed h*n prøver å lage et nummer av at Synnøve Bakke dermed var «inhabil» som kritisk reporter/intervjuer! Det er noe av det dummeste jeg har hørt. Hvor desperat går det an å bli etter å forsvare NAV?

Hadde jeg jobbet som saksbehandler hos NAV, så hadde jeg satt min ære i – egenhendig om nødvendig – å sette meg grundig inn i forvaltningsreglene. Det er da heller ikke snakk om et særlig omfattende regelverk, akkurat. Tvert imot gjelder det bare noen få—men til gjengjeld helt vitale—bestemmelser i forvaltningsloven, jamfør det første avsnittet i sitatet av Krikkert ovenfor. Hadde NAV vært like opptatt av sitt lovpålagte ansvar overfor private parter som de er av å redde ansikt utad, så kunne mange overtramp vært unngått og mange menneskeskjebner blitt spart (!).

  1. jfr. Grl § 96 []
  2. jfr. Grl § 97 []
  3. Jeg ble tipset om hans uttalelse av Kamelryttersken, som administrerer bloggen hvor Jenson/Krikkert uttalte dette i kommentarfeltet. []
signatur
Du kan skrive en kommentar, eller opprette tilbaketråkk fra din egen nettside.
Powered by WordPress